ปฏิทินการขอใช้ห้องสมุดเคลื่อนที่


 : รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่       : ระยะเวลาก่อนจัดกิจกรรมมากกว่า 7 วัน       : ระยะเวลาก่อนจัดกิจกรรมไม่เกิน 7 วัน     

 : ระยะเวลาก่อนจัดกิจกรรมไม่เกิน 1 วัน หรืออยู่ในวันจัดกิจกรรม       : กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว